Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Termín: 9. dubna 2019, 13.00 - 17.00

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce
 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení)
 • zápisní list (ke stažení)
 • žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení) – uvažují-li rodiče o odkladu
 • případná odborná a lékařská doporučení potřebná k žádosti o odklad

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů.  

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, stravování, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku). 

Měl by:

 • dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly 
 • rozumět mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřovat se srozumitelně ve větách (dobrá výslovnost) a komunikovat s dospělými
 • umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.  
 • respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým
 • přiměřeně ovládat své emocionální projevy, v případě neúspěchu nejedná impulzivně a bez zábran
 • znát svoje jméno a příjmení, věk, povolání rodičů a své bydliště
Ke stažení:                                

Zápisní list                                
Žádost o přijetí
Žádost o odklad

Kontakt

ZŠ KRALOVICE Nová 730, 331 41 Kralovice
Datová schránka č.: x4tjrf4
373 397 326 - sekretariát
731 142 206 - při poruše telefonů
info@zs-kralovice.cz