Rozvoj přírodovědných, jazykových a počítačových kompetencí

v ZŠ Kralovice

 

Číslo výzvy: 06_16_062

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003944

Celkové náklady projektu: 6 482 153 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 480 153 Kč

Zahájení fyzické realizace projektu: 4. 1. 2017

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2019

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení.

Realizací projektu bude vybudována:

  • Učebna cizích jazyků a informatiky – pro výuku anglického, německého, ruského jazyka a informatiky,
  • Učebna přírodopisu – pro výuku přírodopisu,
  • Odborná venkovní učebna přírodních věd – pro výuku prvouky, přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, fyziky, zeměpisu a chemie.

Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy základní školy, součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství, zeleň.

Projekt s názvem Rozvoj přírodovědných, jazykových a počítačových kompetencí v ZŠ Kralovice je spolufinancován Evropskou unií.

 

Kontakt

ZŠ KRALOVICE Nová 730, 331 41 Kralovice
Datová schránka č.: x4tjrf4
373 397 326 - sekretariát
731 142 206 - při poruše telefonů
info@zs-kralovice.cz